::

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ನಂ. 7 ಮತ್ತು 8, 14ನೇ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ,
ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560040.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-23111242