::

ಫಲಿತಾಂಶ


ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳು
2005-06 ಮಮತ ಸಿ 86.22%
2006-07 ಶಶಿಕಲಾ ವಿ 88.14%
2007-08 ಶುಭಾ ಎನ್ ರಾವ್ 90.43%
2008-09 ಯಶೋಲತ ಜಿ 90.71%
2009-10 ಅನಿತಾ 86.5%
2010-11 ಸೌಭಾಗ್ಯಾ ಸಿ 91%
2011-12 ನೇತ್ರಾ ಆರ್ ಎಸ್ 95.07% 3ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌
2012-13 ಸೌಮ್ಯ ಬಿ.ಆರ್ 90.79%
2013-14 ಅರುಣಾ ಜಿ 93.71% 4ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌
2014-15 ರಶ್ಮಿ ಎಂ 93.31
2015-17 ಸುಕನ್ಯಾ ಎಂ ಬಿ
ರೇಣುಕಾಂಬ ಸಿ
2ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌
5ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌