::

ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ೧೯೭೧ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. "ಸರ್ವಜ್ಞ" ಎಂಬ ಪದವು ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನಾಳೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮಾಡಲು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಯೋಜಿತ ಪು ಕಾಲೇಜು ೨೦೦೪-೦೫ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.